Διάρκεια: 39 ώρες

Διδάσκων: Δουβαρτζίδης Σάββας

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε νέες αναδυόμενες τεχνολογίες ΑΠΕ και σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

 1. Εισαγωγή στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.
 2. Οικονομικά οφέλη και πολιτικές αποθήκευσης ενέργειας.
 3. Μηχανική αποθήκευση ενέργειας: Αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά, Αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα, Σφόνδυλοι.
 4. Θερμική αποθήκευση ενέργειας: Αποθήκευση αισθητής θερμότητας, Αποθήκευση λανθάνουσας θερμότητας, Θερμοχημική αποθήκευση θερμότητας, Εποχιακή αποθήκευση θερμότητας.
 5. Χημική αποθήκευση θερμότητας: Βιομάζα και βιοκαύσιμα, Μη ανανεώσιμο υδρογόνο, Ανανεώσιμο υδρογόνο, Αποθήκευση υδρογόνου, Οικονομία του υδρογόνου.
 6. Ηλεκτροχημεία, Κατάλυση, Ηλεκτροκατάλυση, Χημική κινητική.
 7. Ηλεκτροχημική αποθήκευση ενέργειας: Μπαταρίες, Μπαταρίες ροής, Ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου (fuel cells).
 8. Ηλεκτρική αποθήκευση ενέργειας: Πυκνωτές, Υπερπυκνωτές, Υπεραγώγιμα πηνία.
 9. Σχεδιασμός και μοντελοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
 10. Σχεδιασμός και μοντελοποίηση συστημάτων ηλεκτροχημικής παραγωγής ισχύος.
 11. Νέα υλικά και καινοτόμες διεργασίες.
Βιβλιογραφία:
1. Ter-Gazarian A.G., Energy Storage for Power Systems, 2nd Ed., The Institution of Engineering and Technology, 2011.
2. Barnes F.S., and Levine J.G., Large Energy Storage Systems Handbook, CRC Press, 2011.
3. Warnick C.C., Mayo H.A., Carson J.L., Sheldon L.H., Hydropower Engineering, Prentice Hall Inc., 1984.
4. Genta G., Kinetic Energy Storage: Theory and Practice of Advanced Flywheel Systems, Butterworth & Co., 1985
5. Dincer I., Rosen M.A., Thermal Energy Storage: Systems and Applications, 2nd Ed., John Wiley & Sons, 2011.
6. Kalaiselvam S., and Parameshwaram R., Thermal Energy Storage Technologies for Sustainability, Elsevier Inc., 2014.
7. Shlogl R. (Ed)., Chemical Energy Storage, Walter de Gruyter Gmbh., 2013.
8. Luque R., Campelo J., Clark J., Handbook of Biofuels Production, Woodhead Publishing Limited, 2011.
9. Scragg A.H., Biofuels: Production, Application and Development, CAB International, 2009.
10. Gandia L.M., Arzamendi G., Dieguez P.M. (Eds)., Renewable Hydrogen Technologies, Elsevier B.V., 2013.
11. Dell R.M., and Rand D.A.J., Understanding Batteries, The Royal Society of  Chemistry, 2001
12. Crompton T.R., Battery Reference Book., 3rd Ed., Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 2000.
13. Larminie J., and Dicks A., Fuel Cell Systems Explained, 2nd Ed., John Wiley and Sons Ltd., 2003.
14. Vielstich W., Lamm A., Gasteiger H.A., Handbook of Fuel Cells: Fundamentals, Technology, Applications, 2003.
15. Conway B.E., Electrochemical Supercapacitors, Kluwer Academic/Plenum Press, 1999.
16. Yu A., Chabot V., Zhang J., Electrochemical Supercapacitors for Energy Storage and Delivery, CRC Press, 2013.