Τον Μάιο κάθε έτους εκδίδεται δημόσια πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για επιλογή στο ΠΜΣ, στην οποία περιλαμβάνονται το νομικό πλαίσιο, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αξιολόγησης.

Αναλυτικά η όλη διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Τα Τέλη Φοίτησης ανέρχονται σε 2100€ με βάση το άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.