Διδάσκοντες: Καλδέλλης Κ. Ιωάννης – Κονδύλη Μ. Αιμιλία

Διάρκεια: 36 ώρες

Θεματικές Ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα:Βασικά στοιχεία πλανητικού ενεργειακού ισοζυγίου-εθνικού ενεργειακού συστήματος

–  Πλανητικό Διαχρονικό Ενεργειακό Ισοζύγιο
–  Πρωτογενής και Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
–  Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς και Ενεργειακή Παραγωγή στον Πλανήτη μας
–  Πλανητικό Ενεργειακό Μίγμα
–  Κατανάλωση Ενέργειας και Οικονομική Ανάπτυξη-Ευημερία
–  Παραγωγή και Ζήτηση Ενέργειας στην Ελλάδα – Ενεργειακό Ισοζύγιο
–  Βασικές ενεργειακές πηγές και συμμετοχή στο Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο
–  Το ερώτημα της Ενεργειακής Αυτονομίας

2η Θεματική Ενότητα: Κύριες Τεχνολογίες Ηλεκτροπαραγωγής – Ανανεώσιμες και Συμβατικές Ενεργειακές Πηγές

–  Τύποι μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
–  Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θερμικοί, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).
–  Σταθμοί συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. Ανάλυση ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας
–  Καμπύλες Φορτίου και Μονάδες Βάσης-Αιχμής (Ramp Rate)
–  Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

3η Θεματική Ενότητα: Βασικά Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία Ενεργειακών Επενδύσεων και Έργων – Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών

–  Κυριότερα ενεργειακά έργα στη χώρα
–  Χρηματοδότηση ενεργειακών έργων
–  Στόχος, Αντικείμενο και Περιεχόμενα Μελετών Σκοπιμότητας
–  Βασικά οικονομικά στοιχεία ενεργειακών επενδύσεων. Επενδυτικό Κόστος. Λειτουργικό Κόστος.
–  Ανάλυση Νεκρού Σημείου.
–  Χρηματοροή, Χρονική Μεταβολή της Αξίας του Χρήματος.
–  Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων – (Απλά και Σύνθετα) Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων
–  Παραδείγματα και Εφαρμογές.
–  Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCOs(βασικά χαρακτηριστικά, θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα).

4η Θεματική Ενότητα: Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

–  Η δομή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα
–  Αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα (θεσμικό πλαίσιο, συμμετέχοντες, οργανισμοί ελέγχου και διαχείρισης, ρόλος και δυνατότητες παρέμβασής τους)
–  Ηλεκτρικά Δίκτυα και Ανανεώσιμες Πηγές
–  Κεντρική-Διασπαρμένη Παραγωγή και Έξυπνα Δίκτυα
–  Αξιοπιστία Ηλεκτρικών Δικτύων και Καταναλωτές
–  Διαχείριση Ζήτησης
–  Συμμετοχή σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγοί, καταναλωτές).Τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας στην Ελλάδα
–  Ανταγωνιστικές και ρυθμιστικές χρεώσεις.
–  Το target model
–  Φυσικό Αέριο και Εφαρμογές
–  Μεταφορά και Δίκτυα Φυσικού Αερίου

5η Θεματική Ενότητα: Οικονομικά του Περιβάλλοντος – Εξωτερικό κόστος ενέργειας

–  Εξωτερικό κόστος ενέργειας – Externalitiesσε ενεργειακά έργα
–  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας.  Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Επιπτώσεις κυριότερων ενεργειακών έργων.
–  Οικονομικά του Περιβάλλοντος Το οικονομικό πρόβλημα της ρύπανσης σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Βέλτιστο επίπεδο ρύπανσης.
–  Το οικονομικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, Οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα – δικαιώματα ρύπανσης.
–  Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Αποτίμησης – Άμεσες και έμμεσες μέθοδοι. Το κόστος αντικατάστασης και η μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης.

6η Θεματική Ενότητα: Αγορές Ενέργειας – Ενεργειακή πολιτική

–  Γενικές αρχές λειτουργίας και βασικά χαρακτηριστικά των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
–  Απελευθέρωση Ενεργειακής Αγοράς
–  Η ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό ή ως εμπορικό αγαθό;
–  Κόστος Ενέργειας
–  Περιβαλλοντικό και Μακροοικονομικό Ενεργειακό Κόστος
–  Ενεργειακή Φορολογία
–  Μακροχρόνιος σχεδιασμός του ενεργειακού συστήματος.
–  Ενεργειακή Επιλογή – Το Ενεργειακό “Τρίλλεμα”
–  Οριακή Τιμή Συστήματος
–  Ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός
–  Επικουρικές υπηρεσίες (ανάγκες, αγορά, τιμολόγηση)
–  Εισαγωγή στην οικονομία του ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές.
–  Οι τιμές της ενέργειας και οι μηχανισμοί διαμόρφωση τους
–  Παραγωγοί-Καταναλωτές, Ενεργειακός Συμψηφισμός-Εικονικός Συμψηφισμός
–  Ενεργειακές Κοινότητες
–  Η εξάντληση των ενεργειακών πόρων και η επίπτωση τους στις τιμές της ενέργειας.
–  Κοινωνική Αποδοχή Ενεργειακών Έργων
–  Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύγχρονα ενεργειακά προβλήματα.
–  Η ενεργειακή πολιτική της  Ελλάδας και οι προοπτικές
–  Ηλεκτροκίνηση: Προοπτικές και Προκλήσεις