Διδάσκων: Χριστοφορίδης Γεώργιος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη εκπαίδευση στα ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα όπως αυτά χρησιμοποιούνται στα κτήρια και αλληλεπιδρούν με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).Αναλύονται οι βασικές παράμετροι του Ηλεκτρικού δικτύου και επεξηγούνται οι τρόποι διασύνδεσης των ΑΠΕ σε αυτό. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να αυξήσει τη διείσδυση ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα. Εξετάζεται, επίσης, η οικονομική αποτίμηση επενδύσεων ΑΠΕ με βάση διαφορετικούς τρόπους τιμολόγησης και σχημάτων ενίσχυσης.

 • Το κτήριο ως σύστημα – αλληλεπίδραση με το ηλεκτρικό δίκτυο
  • Κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
  • Κτήρια μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος στα κτήρια
  • Το κτήριο ως νανο-δίκτυο
 • Ανάλυση βασικών παραμέτρων ηλεκτρικών δικτύων
  • Μοντελοποίηση βασικών συνιστωσών
  • Η ροή φορτίου με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ
 • Επίδραση εκτεταμένης διείσδυσης ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο
  • Ανάγκη για παροχή ευελιξίας
  • Ζητήματα ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος (υπερτάσεις, αντίστροφη ροή ισχύος, κτλ)
 • Διασύνδεση μονάδων ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο
  • Σύγχρονοι αντιστροφείς και ηλεκτρονικά ισχύος
  • Διαστασιολόγηση, ρυθμίσεις και υπολογισμοί
  • Ηλεκτρικές μηχανές για σύνδεση ΑΠΕ στο δίκτυο
  • Ειδικά λογισμικά
 • Αποθήκευσηηλεκτρικής ενέργειας
  • Χρήση αποθήκευσης για αύξηση ιδιοκατανάλωσης και μείωση ζήτησης
  • Συνεργασία συστημάτων αποθήκευσης διαφορετικής ισχύος/ταχύτητας
  • Διαστασιολόγηση και διαμόρφωση τυπικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ με αποθήκευση
 • Οικονομική αποτίμηση επενδύσεων ΑΠΕ σε ηλεκτρικά δίκτυα
  • Η σημασία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Βασικά σχήματα ενίσχυσης ΑΠΕ και σημαντικοί παράμετροι
  • Παραδείγματα οικονομικής αξιολόγησης