Διάρκεια: 36 ώρες

Διδάσκων: Δουβαρτζίδης Σάββας

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην επιστήμη μετάδοσης θερμότητας με έμφαση σε αριθμητικά μοντέλα και εφαρμογές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κτιριακές εγκαταστάσεις.

 1. Εισαγωγή στου μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας.
 2.  Διαφορικές εξισώσεις αγωγής.
 3. Σταθεροποιημένη αγωγή θερμότητας.
 4. Μεταβατική αγωγή θερμότητας.
 5. Αριθμητικές μέθοδοι στη σταθεροποιημένη αγωγή θερμότητας.
 6. Αριθμητικές μέθοδοι στη μεταβατική αγωγή θερμότητας.
 7. Εξαναγκασμένη συναγωγή θερμότητας.
 8. Φυσική συναγωγή θερμότητας.
 9. Θερμική και ηλιακή ακτινοβολία.
 10. Μετάδοση θερμικής ακτινοβολίας.
 11. Σχεδιασμός και ανάλυση εναλλακτών θερμότητας.
 12. Μεταφορά θερμότητας σε κτίρια

12 Lectures X 3 Hours/Lecture = 36 Course Hours

REFERENCES
1. Cengel A.Y., and Ghajar J.A., Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 5th Ed., McGraw Hill, 2015.
2. Cengel A.Y., and Ghajar J.A.,Μεταφορά μάζας και θερμότητας, 4η Έκδοση., Εκδόσεις ΤZIOLA, Θεσσαλονίκη, 2013.
3. Bergman L.T., Lavine S.A., Incoprera P.F., DeWitt P.D., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th Ed., John Wiley & Sons, 2011.
4. Lienhard J.H.IV., and Lienhard J.H.V., A Heat Transfer Textbook, 3rd Ed., Phlogiston Press, 2003.
5. Bejan A., and Kraus A.D., Heat Transfer Handbook, John Wiley & Sons Inc., 2003.
6. Rohsenow W.M., Hartnett J.P., Cho Y.I. (Eds), Handbook of Heat Transfer, 3rd Ed., McGraw Hill, 1998
7. Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, 2nd Ed., Wiley, 2005.
8. Moss J. K., Heat and Mass Transfer in Buildings, 2nd Ed., Taylor and Francis Co., 2007.