Διάρκεια: 24 ώρες

Διδάσκων: Δουβαρτζίδης Σάββας

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής ανασκόπηση των υφιστάμενων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής, μηχανικής, θερμικής και ψυκτικής ισχύος σε κεντρικές και αποκεντρωμένες μονάδες. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης των συστημάτων παραγωγής ενέργειας.

 1. Εισαγωγή στα συστήματα παραγωγής ισχύος.
 2.  Ιδιότητες καθαρών ουσιών, υγρών και αερίων.
 3.  Μηχανές εσωτερικής καύσης.
 4.  Αεριοστρόβιλοι.
 5. Κύκλοι ισχύος αερίων.
 6. Ατμοπαραγωγοί και ατμοστρόβιλοι.
 7.  Κύκλοι ισχύος ατμού.
 8. Συμπαραγωγή ισχύος και θερμότητας.
 9. Συνδυασμένοι κύκλοι αερίου-ατμού.
 10. Ψυγεία και αντλίες θερμότητας.
 11. Βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων
8 Διαλέξεις X 3 Ώρες/Διάλεξη = 24 Ώρες Διαλέξεων
REFERENCES
1. Cengel A.Y., and Boles M.A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th Ed., McGraw Hill, 2015.
2. Cengel A.Y., and Boles M.A., Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, 7η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη, 2011 (ή οποιαδήποτε άλλη Ελληνική έκδοση).
3. Bejan A., Advanced Engineering Thermodynamics, 3rd Ed., John Wiley & Sons Inc., 2006.
4. Heywood J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, Mc Graw Hill, 1988.
5. Πολυζάκης Α., Λειτουργία Αεριοστροβίλων και Παραγωγή Ενέργειας – Προώθηση (Θεωρία), ΗΕΑΤ COOL POWER, 2012.
6. Nag P.K., Power Plant Engineering, 4th Ed., Mc Graw Hill., 2014.
7. Bejan A., Tsatsaronis G., and Moran M., Thermal Design and Optimization, John Wiley & Sons Inc., 1996.