Διάρκεια: 39 ώρες

Διδάσκων: Ταουσανίδης Νικόλαος

Περιγραφή:

Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων στην ανάλυση και τον σχεδιασμό ηλιοθερμικών συστημάτων για την κάλυψη θερμικών φορτίων και φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων. Με την ολοκλήρωσή της οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν συστήματα που να ανταποκρίνονται πλήρως ή μερικώς σε φορτία υπολογιζόμενα σε μηνιαία βάση, με συνέπεια την εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων και την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η ενότητα αναπτύσσεται σε 13 τρίωρα που καλύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Ηλιακή ενέργεια & Ηλιακή γεωμετρία
 2. Θερμική μετατροπή ηλιακής  ενέργειας
 3. Διατάξεις μετατροπής – επίπεδος ηλιακός συλλέκτης
 4. Ισοζύγιο ενέργειας – βαθμός απόδοσης ηλιακού συλλέκτη
 5. Αποθήκευση ηλιακής θερμικής ενέργειας
 6. Υπολογισμός θερμικών φορτίων
 7. Μέθοδος καμπυλών f
 8. Μέθοδος καμπυλών Φ-f
 9. Φωτοβολταϊκή μετατροπή ηλιακής  ενέργειας
 10. Φωτοβολταϊκά συστήματα
 11. Σχεδιασμός αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων
 12. Διασύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων με δίκτυο

 

Βιβλιογραφία

 1. J. Duffie & W.A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th Edition, 936 pages, May 2013, ISBN: 978-0-470-87366-3, John Wiley & Sons
 2. G. N. Tiwari, Solar Energy: Fundamentals, Design, Modelling and Applications, Revised Edition, May 22, 2002, 525 Pages, ISBN 9780849324093, CRC Press
 3. Konrad Mertens, Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice, ISBN:  978-1-118-63416-5, 294 pages, February 2014, John Wiley & Sons
 4. Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, 2nd Edition, Antonio Luque (Editor), Steven Hegedus (Co-Editor), ISBN: 978-0-470-72169-8, 1162 pages, December 2010, John Wiley & Sons