Διδάσκοντες: Στημονιάρης Δημήτριος

Διάρκεια: 39 ώρες

Περιγραφή :

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι απαραίτητη προϋπόθεση στο σχεδιασμό των έξυπνων κτιρίων είναι η κυρίως η έξυπνη διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αυτό μπορεί να συμβεί χρησιμοποιώντας συστήματα που ονομάζονται BUS συστήματα. Στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύονται οι βασικοί κανόνες για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανοιχτή τεχνική ΚΝΧ, η οποία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η τεχνική αυτή είναι η πλέον διαδεδομένη τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε οκτώ ενότητες:

  1. Εισαγωγή στις Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  2. Τοπολογία των Έξυπνων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  3. Επικοινωνία στις Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  4. Βασικά υλικά για Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  5. Δομή και τύποι BUS συσκευών
  6. Προγραμματισμός των Έξυπνων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (π.χ. με το λογισμικό ETS)
  7. Πρακτικές εφαρμογές
  8. Κατασκευάζοντας έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις