Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

MSc in Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

Το ΠΜΣ έχει σκοπό την προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που αφορούν στην ανάπτυξη, σχεδίαση, εγκατάσταση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς συστημάτων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας. Στοχεύει να εξειδικεύσει επιστήμονες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα εφαρμογής των ΑΠΕ και των Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και οποίοι θα ανταποκριθούν στην ανάληψη και σχεδίαση αντίστοιχων συστημάτων με αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη στα πλέον δυναμικά πεδία της ενέργειας. Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη & τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,
  • η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό αειφόρων κτιρίων ενσωματώνοντας «έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης» και καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις, και
  • η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που να υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αειφορία, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με την χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» με δύο κατευθύνσεις:

  1. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies) και
  2. Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια (Energy Management in Buildings)

Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων κάθε κύκλου του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές.

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης θα είναι συνολικά 14 μήνες και κατανέμεται σε 3 περιόδους εκ των οποίων η 3η αποσκοπεί εξολοκλήρου στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναστολής φοίτησης.